Módosult a kazáncsere-pályázat benyújtási határideje


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 22-én, az Otthon Melege Program keretében hirdette meg a Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramot. A pályázat keretében a lakóingatlanok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését eredményező energiahatékonysági beruházások részesülhetnek támogatásban. Az e célok megvalósításához rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint. A pályázatokat benyújtani – elektronikus úton – 2014. október 22-én, 0:00 órától lehet.

A pályázatok benyújtására szakaszosan, az egyes régiók számára egyedileg meghatározott időpontban, 2014. október 22-e és 2014. november 31-e között vagy a forrás kimerüléséig lesz lehetőség. A pontos határidőket és az egyes régiók számára arányosan rendelkezésre álló forrást a módosított Pályázati Útmutató részletesen tartalmazza.

Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram tárgya

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások – fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) - támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé. A NFM a pályázatkezelés feladataira az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Pályázatkezelő) jelöli ki.

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírásra az alábbi pályázók adhatnak be pályázatot:

 • Azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).

 • Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő) gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.

 • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

 • A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (melyet a Pályázó a „Pályázói űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra” űrlapon tett nyilatkozatával igazol), valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla).

Támogatás formája

Vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

Támogatás összege

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint.

Egyéb előírások

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több. A szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül.

Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő, minden olyan tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai megtakarítást eredményező, hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítvánnyal igazolható.

 • A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;
 • Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
 • Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 • Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
 • Használt eszközök beépítése nem támogatható.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban.

Jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve pályázott beruházáshoz kapcsolódó szükség szerinti kéményépítést) megvalósuló beruházásokra.

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

a) Pályázói űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra

b) Pályázói energetikai űrlap kazáncsere alprogramra

c) Pályázói költségvetési űrlap kazáncsere alprogramra

d) Pályázói dokumentum űrlap fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra

e) Pályázó Nyilatkozati űrlap a fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) alprogramra

További benyújtandó dokumentumokat a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza!

A döntés folyamata

A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre. A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – széndioxid kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek. A miniszteri döntést követő 15 napon belül Pályázatkezelő megküldi Pályázó részére az értesítést a támogatási döntésről és a Támogatói Okiratot a pályázati portálon keresztül, elektronikus formában.

Pályázati díj

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Hiánypótlás

A benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

A benyújtás módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zfr–kazancsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, amennyiben az illető a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan - tulajdoni lapon szereplő - tulajdonosa. A pályázat benyújtási időpontja az utolsó űrlap hiánytalan kitöltését követő végleges berögzítés és valamennyi melléklet feltöltését követően regisztrált időpont.

Ügyfélkapus regisztráció

 • Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető magyarországi okmányirodai hálózat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.

 • Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.

 • További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

Pályázati dokumentumok

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton nyújtható be. A pályázattal kapcsolatos információk a Kormányportál Internetes honlapjáról (www.kormany.hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium) és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Internetes honlapjáról(http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/palyazatok.html) tölthetőek le.

------------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2014-10-18 09:48:18


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat