Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram


www.pannonmuhely.hu » Energetikai pályázat támogatás

Kiírásra került a Homlokzati Nyílászárócsere Alprogrammal kapcsolatos pályázat. Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.

A „Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram” lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a nyílászárócserékkel hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbr-nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa. A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően a pályázat lezárásáig vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14A Homlokzati Nyílászárócsere pályázati kiírás célja

Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló külső nyílászárócserékre, melyek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) szerint az éves primerenergia fogyasztásában igazolható.

A pályázat forrása 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.100.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázmillió forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • Jelen pályázati forrásból támogatást azon magánszemélyek kaphatnak, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).

 • Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

 • Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

 • A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (melyet a Pályázó a „Pályázói űrlap Homlokzati nyílászárócsere alprogramra” űrlapon tett nyilatkozatával igazol), valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla).

Támogatható tevékenységek köre

 1. Lakások külső nyílászáróinak szükségszerű (pályázói igény szerinti) cseréje abban az esetben támogatható, ha a fejlesztés során beépített nyílászárók megfelelnek a TNM rendelet szerinti költségoptimalizált követelmény szint előírásoknak. A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. Csak fűtött terek (lakóhelységek) nyílászáró cseréjére adható állami támogatás. Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat beadását megelőzően kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető.

 2. A támogatható épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható). Figyelem: Csak az 1) ponttal együttesen végezhető ez a beruházási elem, de nem kötelező jelleggel.

A Homlokzati Nyílászárócsere pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy

 • ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető
  támogatásban,

 • használt eszköz/berendezés beépítése nem támogatható.

Amennyiben egy telken vagy megvalósítási címen - helyrajzi számon - két vagy több különálló épület és/vagy lakóegység található, abban az esetben lakóegységenként, épületenként külön-külön pályázat benyújtása szükséges.

Jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével megvalósuló beruházásokra.

Az állami támogatás aránya

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy

 • nyílászárócsere (támogatható tevékenységek köre 1,) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450 000 forint;

 • az épületek nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere (támogatható tevékenységek köre 1, és 2,) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 forint.

A pályázat az alábbi fő részekből áll

 1. Pályázói űrlap homlokzati nyílászárócsere alprogramra
 2. Pályázói műszaki-energetikai űrlap homlokzati nyílászárócsere alprogramra
 3. Pályázói költségvetési űrlap homlokzati nyílászárócsere alprogramra
 4. Pályázói dokumentum űrlap nyílászárócsere alprogram
 5. Pályázó nyilatkozata a nyílászárócsere alprogramra

A döntés folyamata

 • A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre.

 • A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia megtakarítási szempontokat – széndioxid-kibocsátás csökkentés – figyelembe véve rangsorolásra kerülnek.

 • A Szakértői Bizottság javaslata alapján a miniszteri döntést követő 15 napon belül Pályázatkezelő megküldi Pályázó részére az értesítést a támogatási döntésről és a Támogatói Okiratot a pályázati portálon keresztül, elektronikus formában.

Pályázati díj

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

Pénzügyi elszámolás és a pályázat lezárása

 • A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást legkésőbb 2015. április 30-ig meg kell valósítania, a megvalósulást követő 14 napon belül, de legkésőbb 2015. május 15. napjáig a lehívást be kell nyújtani a pályázati portálon keresztül.

 • Pályázó a vissza nem térítendő támogatás folyósítására vonatkozó elszámolást a támogatott beruházás befejezését – amennyiben a beruházást a Támogatói Okirat kiküldését megelőzően már elvégezte, a Támogatói Okirat elektronikus átvételét – követő 14 napon belül köteles benyújtani a pályázati portálon keresztül a szükséges dokumentumok megküldésével.

 • Csak a kivitelező által kiállított, a Kedvezményezett nevére és címére vagy a Kedvezményezett nevére és a beruházás címére szóló számlák fogadhatók el!

 • A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 3 évig fenn kell maradnia.

 • Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatói Okiratban foglalt fenntartási kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el.

Hiánypótlás

A benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

------------------------------

A Pannon Építőműhely Kft. mérnöki-energetikusi tanácsadással támogatja az energetikai pályázatok elkészítését. Amennyiben Ön is tervezi a pályázati támogatás igénybevételét az alábbi email címen jelezze felénk: palyazat@pannonmuhely.hu.

2014-09-29 20:14:22


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2021 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat