Napkollektor - Megjelent a pályázati útmutató


www.pannonmuhely.hu » Épületenergetika kezdőlap » Pályázatírás

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ - kivonat

Változás a korábbi pályázatokhoz képest, hogy a pályázat beadásához nem szükséges energetikai számítást és tanúsítást csatolni. Gépészeti terv, kivitelezői árajánlat és még néhány irat szükséges a beadáshoz, melyet az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus formában kell megtenni.

A pályázati útmutató részletesen ismerteti az elszámolható és nem elszámolható költségek körét.A pályázat tárgya

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonyság javítását célzó napenergiát hasznosító rendszerek (Használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy e célok kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítését is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése

Pályázat forrása

A Zöld Beruházási Rendszer rendelkezésre álló pénzeszközeinek felhasználása vissza nem térítendő, utólagos finanszírozású támogatás formájában történik, a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,97 milliárd Ft. 4.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:

 • Lakóingatlanok tulajdonosai, az épület építési technológiájától függetlenül
  • természetes személyek,
  • társasházak max. 12 lakás/albetét, 

Kizárólag teljes épület vehet részt a pályázatban, többlakásos épületen belül önálló lakás nem. Láncház, sorház, ikerház családi háznak minősül, így ebben az esetben az önálló tulajdonban lévő lakóegységek külön benyújthatnak pályázatot, amennyiben a lakóegység önálló gépészeti egység. Többlakásos ingatlan abban az esetben vehet részt a pályázaton, ha az ingatlan melegvíz-ellátása helyi központi rendszerrel megoldott.

Támogatható tevékenységek köre

Napkollektor rendszer telepítése, mely az alábbi részekből áll:

 1. napkollektor;
 2. napkollektorhoz csatlakozó elemek, ami jellemzően a következő fő egységekből áll:
  • a beépítési módtól függően kialakított, statikailag méretezett rögzítő vagy kollektorhoz tartozó gyártói tartószerkezet,
  • használati meleg víz és/vagy puffertároló, szükség szerint kiegészítő elektromos-, vagy hőcserélős fűtéssel,
  • hőmérséklet-szabályozó automatika-vezérlés,
  • keringtető (solar) szivattyú,
  • kiegészítő elemek:
   • csővezetékek a primer köri fűtővíz (fagyálló folyadék) szállítására,
   • a napkollektoros rendszerhez csatlakozó egyéb szekunder köri csővezetékek,
   • szigetelő lemezek, csőhéjak,
   • biztonsági szerelvények,
   • zárt tágulási tartály,
   • szabályozó- és elzáró szerelvények,
   • mérő ellenőrző műszerek,
   • fagyálló folyadék (EU biztonsági adatlappal rendelkező) vagy fagyvédelmi funkció szükséges
 3. munkadíj, mely a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség 30%-ánál nem lehet több. 

A támogatható és nem támogatható költségek meghatározásának szabályai

A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169-172.§-ban meghatározott feltételeket maradéktalanul kielégítő, és az árajánlattal megegyező tartalmú számlákkal azonosított és igazolt költségek számolhatók el.

A pályázatban kizárólag minősített, megfelelősség igazolással rendelkező napkollektorok támogathatók (ETA, ÉME alapján megszerzett megfelelősség igazolás vagy Solar Keymark tanúsítvány). Az igazolást vagy tanúsítványt nem kell a pályázathoz csatolni, de kérjük a megőrzését a fenntartási időszak végéig.

A rendszer telepítését kizárólag az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) által regisztrált kivitelező végezheti el.

A támogatás szempontjából elismerhető, elszámolható bekerülési költségek köre

 • a pályázat tervezési költségei: a gépésztervek elkészítése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a költségvetés készítése;
 • az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint szakvéleményekkel kapcsolatos költségek, illetékek (abban az esetben, ha kötelező);
 • villámvédelem biztosításának költségei;
 • a támogatással érintett kivitelezési munkák költségei;
 • egyéb a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a napkollektor telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges munkálatok költségei (pl. a kollektor rögzítéséhez elengedhetetlenül szükséges tető-átalakítási munkák, belső melegvíz-vezeték rendszer átalakítása, stb.)
 • valamint a költségek általános forgalmi adója; 

Ajánlott a pályázatban a gépésztervezői költségek értékeit a Magyar Mérnöki Kamara 2011. évi kamarai ajánlott értékeinek megfelelően meghatározni. A tervezés költségeinek támogatható mértéke nem haladhatja meg egy lakás esetében a támogatható kivitelezési költség 5 %-át, több lakás esetében a támogatható kivitelezési költség 2 %-át.

Nem elszámolható költségek köre

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, nem vehetők figyelembe az olyan költségek, amelyek nem szolgálják az energia megtakarítást.

A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek – üzlet, iroda stb. –, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére állami támogatás nem vehető igénybe.

A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok). A támogatásból nem fedezhető költségeket a pályázónak saját forrásaiból kell biztosítania. A támogatásból nem fedezhető munkálatok a támogatott programmal egy időben – a pályázó egyéb forrásainak terhére – elvégezhetők.

Nem számolhatóak el az alábbi költségek, a teljesség igénye nélkül:

 • pályázatírás költségei
 • szállítási díj
 • kiszállási díj
 • területfoglalási díj
 • raklap bérleti díj
 • bontási munkák
 • ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek
 • törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése
 • hagyományos- korszerűtlen lakásfűtő, melegvíztermelő berendezések (pl.: nyílt égésterű gázkészülékek, kémény nélküli gáz melegvíztermelők) cseréjének szerelési munkái
 • szaniter áru
 • vizes helyiségek felújítási munkái
 • többlakásos ingatlan központi melegvíz rendszerének kiépítése
 • vakolat
 • tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége a közvetlenül érintett szakaszon kívül
 • fűtés rásegítés és egyéb hőigény kielégítésének költségei önállóan nem támogathatóak 

A fent felsoroltakon kívül, a pályázat értékelése során a Közreműködő Szervezet szakértőinek javaslatára, a beruházáshoz nem kapcsolódó költségek levonásra kerülhetnek. A szakértő által jóváhagyott támogatható költség alapján kerül kiszámításra az igényelhető állami támogatás összege. A kivitelezői árajánlatnak megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott költségek besorolását meg lehessen állapítani (mivel a támogatottak köre nem lehet ÁFA- visszaigénylő, így az árakat tételesen forintban megadva, csak a bruttó összegek feltüntetésével kell megadni.)

A kivitelezői árajánlat alapján kell kitölteni a pályázathoz tartozó költségvetési adatlapot.

A nem támogatható munkák költségeinek elszámolása a pályázaton kívül történik, ezért a pályázatban benyújtott költségvetési adatlapon is és az elszámoláshoz benyújtandó számlákon is csak azon költségek szerepeljenek melyek a pályázatban elszámolhatóak. Az árajánlat csak azon vállalkozásoktól fogadható el, amelyek az ÉMI napkollektor telepítéssel, szereléssel foglalkozó kivitelezők regisztrációs rendszerében megtalálhatóak. (kivitelezok.emi.hu)

A pályázattal elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.

A támogatás mértéke nem lehet több a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 50%-ánál. A támogatás felső határa maximum 800.000 Ft/lakás lehet.

Jogosultsági feltételek

A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni:

 • Pályázati Útmutató 4. pontjában felsorolt pályázni jogosultak körében nem tartozók;
 • aki a beruházását már megkezdte (megkezdettség lsd.:pályázati útmutató 14. pont);
 • a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 • magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik;
 • a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;
 • magánszemély esetén nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely),
 • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • az elmúlt 5 évben meghirdetett bármely, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy jogelődje elállt;
 • ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve vis maior esetét;
 • a pályázat benyújtását megelőző 5 évben napkollektor beszerelésére a vonatkozóan pályázati támogatást kapott,
 •  aki nem az ÉMI-nél regisztrált kivitelezővel kötött előszerződést 9 Azok a pályázatok, melyek a jogosultsági ellenőrzés során nem felelnek meg a jogszabályi és pályázati útmutatóban előírt követelményeknek, kizárásra kerülnek. 

A benyújtás módja 


A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a http://www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapuval rendelkező természetes személy, amennyiben az illető a kollektorrendszer-telepítés helyszínéül szolgáló ingatlan - tulajdoni lapon szereplő - valamelyik tulajdonosa vagy a társasház közös képviselője, esetleg többlakásos ingatlan meghatalmazottja.

A Kormányzati Portál ügyfélkapujának viszontazonosítási szolgáltatása a személyazonosítást és a jogszerű nyilatkozat-tételt szolgálja, melyre a pályázati űrlapok végső beküldésénél lesz szükség. Az ügyfélkapun kívül a pályázati portálra is be kell regisztrálni. A pályázati portálra a http://uszt-napkollektor.hu címen juthatunk el, ahol a regisztráció során meg kell adni a viszontazonosításhoz szükséges személyes adatokat. Ügyeljünk a személyes adatok pontos megadására, mert a végső beküldés feltétele lesz az ügyfélkapuval történő adategyeztetés! Hiányos vagy rossz adatok meghiúsítják az adatbeküldést.

A rendszerben az alábbi űrlapokat kell kitöltenünk:

 • KTR1 Pályázói űrlap
 • KTR2 Energetikai űrlap
 • KTR3 Költségvetési űrlap
 • KTR4 Dokumentum űrlap a szükséges mellékletek csatolásához
 • KTR5 Nyilatkozati űrlap 

A benyújtás kezdeti időpontja és végső határideje

A pályázati portálon regisztrálni és a pályázatot benyújtani 2011. október 25-től 2011. december 31-én 24:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás nem merül ki, akkor a pályázat beadására meghatározott határidő hosszabbításra kerülhet.

Lengyel Ágoston 2011-10-28 16:31:10


Megosztás

Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >


general building contractor - english © 2009-2020 Pannon Építőműhely kft. Kapcsolat
Szerző: | Weblapkészítés